MODLITWA O POGODĘ DUCHA
Boże, użycz mi pogody ducha,
ażebym godził się z tym,
czego zmienić nie mogę;
odwagi, abym zmieniał to,
co zmienić jestem w stanie;
i mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego.
Leiste1logo aa2aapl UWAGA!
To nie jest oficjalna strona AA. Oficjalna strona AA w Polsce
to www.aa.org.pl 

Do meetingu AA online Powitanie Jak pomaga AA? Temat tygodnia
Trzeźwość przez internet? Historia AA Forum Księga gości
Co to jest - alkoholizm? Informacje i nowości Linki, kontakty Impressum
1. Krok Anonimowych Alkoholików: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
logo
Jesteśmy grupą AA online. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczenia, siły i nadziei jest możliwa przez internet.
Jednak proponujemy jak najbardzej odwiedzanie meetingów na żywo.
Jeśli chcesz uczestniczyć w zamkniętych meetingach online, masz problem z alkoholem i zrozumiałeś, że jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia...

Klinij tutaj...
logo

Dwanaście Kroków  AA


1.     Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2.     Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3.     Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4.    Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5.    Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.    Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7.    Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.    Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9.    Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10.  Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11.  Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go  pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.

JAK POMAGA AA?TRADYCJA 5: "Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi."

Ausweg
Nikt nie lubi się przyznać do kompletnej porażki. Ciężko jest przyznać się wobec siebie samego, że straciło się kontrolę nad istotnymi częściami życia.  

Coraz bardziej alkohol kierował naszym życiem. Z wielkim oporem potrafimy się przyznać, że zostaliśmy oszukani, a w dodatku nasza obsesja picia nie zagrażała tylko naszemu życiu, ale rozpętała koło zamknięte pełne kłamstwa, agresji, złości i lęków, w którym również znaleźli się ci, którzy są nam najbliżsi. Ogromne wyrzuty sumienia i kac moralny - to oprócz fizycznych symptomów -  są oznakami nadużywania alkoholu.

Do tego dochodzi wielki wstyd wobec otoczenia, wobec tych osób, które przez lata obserwowali nasz upadek. Jednak pomimo oferowanej przez nich pomocy nie byliśmy wstanie przerwać ciągu do alkoholu.

W roku 1935 spotkało się w Ameryce dwóch mężczyzn, oboje z "fachu". Ich odkrycie było rewolucją w walce przeciw alkoholizmowi. Przez "dzielenie się" - czyli wzajemną wymianę doświaczeń z chorobą alkoholową i  przez staranie się udzielenia  pomocy drugiemu alkoholikowi -  udało im się na jakiś czas osłabić lub nawet eliminować chęć napicia się.

To odkrycie zmieniło nie tylko ich życie ale również życie milionów alkoholików.

Od tego czasu alkoholicy spotykają się regularnie na meetingach ( ang. spotkania).

Do tego momentu, przez wieki, nie udało się ani lekarzom ani samym alkoholikom zwalczyć tej choroby. Były różne próby, jednak oprócz tych tzw. wyjątków od reguły, prawie wszyscy w końcu znaleźli się w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych, w więzieniach lub na cmentarzu.

Dziś w prawie wszystkich krajach świata odbywają się meetingi, które przyjęły jako sposób na uzdrowienie z alkoholizmu 12 Kroków AA. Natomiast funkcjonowanie grupy reguluje 12 Tradycji AA.

12 Kroków AA mają na celu pomagać alkoholikowi uwolnić się od obsesji picia, zwolnić go z wyrzutów sumienia i przygotować go na powrót do społeczeństwa. Każdy AA z miłą chęcią podzieli się z Tobą doświadczeniem, jak jemu udało się przestać pić, ponieważ jak tym dwóm Amerykanom, pomaga mu to samemu w utrzymywaniu trzeźwości.

Bardzo ważną osobą dla Ciebie na drodze do trzeźwości może być "sponsor". Nie jest to osoba, która Ci zapłaci za lody, kupi Ci samochód lub na nowo załatwi Ci prawo jazdy. Sponsor to pewnego rodzaju mentor i przewodnik w nowym, trzeźwym życiu. Jednak sponsor i podopieczny są wobec siebie równi. Nowy członek AA korzysta z rad i pomocy bardziej doświadczonego kolegi AA a sam sponsor przez dzielenie się wiedzą umacnia swoją trzeźwość. Sponsor to również powiernik Twoich przeżyć i działań z czasów picia, a którymi nie masz odwagi podzielić się z grupą.

Podsumowując, AA pomaga przez "dzielenie się" doświadczeniem, siłą i nadzieją.

logo DOŁĄCZ DO NAS!

Dwanaście Tradycji AA


1.    Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2.   Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3.   Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.   Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5.   Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.   Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7.  Każda grupa  AA powinna  być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8.  Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9.  Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10.  Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

11.  Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12.  Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

 ©aa2aaPL  2009